2021

Могилянські читання 2021. Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Зб. наук. праць. – Київ : Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Видавництво «Фенікс», 2021. – 288 с.

ISBN 978-966-136-877-3

У збірнику вміщено матеріали XXVI Міжнародних Могилянських читань (Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», 9–10 грудня 2021 р.). Опубліковано близько 40 тематичних статей, що є результатами новітніх досліджень у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання розраховано як на фахівців, так і  на широке коло зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НЗКПЛ.

Зміст за посиланням

Пристосування пам’яток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 жовтня 2021 р.) / Упоряд. А. Є. Антонюк, редкол.: О. В. Рудник (голова) та ін. – Київ : НЗ «Києво-Печерська лавра»,  ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2021. – 132 с., іл.

Зміст за посиланням

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р.) / Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». – Київ : ТОВ «Капіталдрук», 2021. – 152 с., іл.

До збірника увійшли доповіді учасників Дев’ятої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Публікацію до друку підготовлено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи та видавничого відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

Зміст за посиланням

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: ак­туальні виклики сучасності. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 95-річчя заснування Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”), м. Київ, 23–24.09.2021 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. – Київ : Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, Асоціація реставраторів України, 2021. – 368 с.

У виданні висвітлено актуальні питання щодо реалізації та законодавчого забезпечення національної політики у царині музейництва та реставрації. Науковці та експерти з України, Польщі, Естонії, Білорусі та Чехії розглядають проблеми діяльності музейних інституцій та їхньої ролі у збереженні культурної спадщини, реставрації музейних пам’яток, а також підготовки відповідних фахових кадрів.

Для музеєзнавців, істориків, мистецтвознавців, реставраторів та широкого кола зацікавленої читацької аудиторії.

Публікацію підготовлено до друку у видавничому відділі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

Зміст за посиланням

Пивоваров С. В. Садогурський монетний двір під Чернівцями (1771–1774). Історико-нумізматичне дослідження. Вид. 2-е доповнене. – Київ ; Чернівці, 2021. – 228 с.

Зміст за посиланням

Rocznik Bołchowitinowski = Болховітіновський щорічник 2017/2018. Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznań; Kijów, 2019, 712 s.

ISBN: 978-83-7980-048-3

Публікацію підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника

Титульна сторінка

Зміст за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, археологічним дослідженням. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Зміст за посиланням: https://drive.google.com/.../1Q6j84MGvBr3nTn0dctv.../view..

 

 

 

 
YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon